БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА - МАШИНОСТРОЕНЕ

1000 София
ул. Алабин 29, п.к. 625
Телефон: +359(2)9884044
Българска браншова камара-машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Браншовата камара е доброволна организация, самостоятелно юридическо лице.В нея членуват около 300 фирми, основни производители от всички сектори на машиностроенето – производство на металообработващи машини и инструменти, дървообработващи машини, хидравлика, каростроене, производство на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и хладилна техника, селскостопанска техника, тежко машиностроене, автомобилостроене, корабостроене, производители на метални изделия и др.